*** ให้ตัวแทน หรือ สมาชิก เปลี่ยนแปลงเลขตรงช่องสีเหลือง แล้วกดปุ่มคำนวณ
สูตรคิดส่วนลดราคาสมาชิก ( กรณีชำระเงินสด )
เบี้ยสุทธิที่ถอด VAT แล้ว
ส่วนลดที่ได้
จำนวนเงินที่ต้องโอน (หักส่วนลดแล้ว)